کنتور های هوشمند و دیجیتال چند تعرفه ای

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

کنتور های هوشمند و دیجیتال چند تعرفه ای کنتور های هوشمند و دیجیتال چند تعرفه ای

کنتور های هوشمند و دیجیتال چند تعرفه ای

کنتور های هوشمند و دیجیتال چند تعرفه ای

 

کنتور های هوشمند و دیجیتال چند تعرفه ای و مزایای آن نسبت به کنتور های آنالوگ
موضوع: کنتور دیجیتال فونت: 14
فرمت: doc word - تعداد صفحات پایان نامه: 95
+منابع

فرمت word می باشد

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه و کلیات
1-1 مقدمه کلی
1-2 اهداف پروژه
1-3 روند ارائه مطالب

فصل دوم: کنتورهای آنالوگ ، معایب و مشکلات آن
2-1 روش اندازه گیری توان توسط کنتور آنالوگ
2-2 تاثیر هارمونیکها بر اندازه گیری کنتور آنالوگ
2-3 بررسی اقتصادی و زیان مالی ناشی از خطای کنتور آنالوگ
2-4 معایب کنتورهای آنالوگ
2-5 نتیجه فصل

فصل سوم: کنتورهای دیجیتال و مزایای آن
3-1 تعریف کنتور دیجیتال
3-2 تکنولوژی AMR در کنتورهای دیجیتال
3-3 کنتورهای دیجیتال هوشمند AMR
3-4 منافع و مزایای کنتورهای دیجیتال و هوشمند
3-5 استاندارد های کنتورهای دیجیتال هوشمند
3-6 بازار تولید کنتورهای دیجیتال هوشمند
3-7 ساختار و اجزای کنتورهای دیجیتال
3-8 انواع کنتورهای دیجیتال
3-8-1 کنتورهای دیجیتال تک فاز
3-8-2 کنتورهای دیجیتال سه فاز
3-8-2-1 مدل CT
3-8-2-2 مدل DC
3-9 حفاظت از کنتورهای دیجیتال
3-10 تاثیر محیط های هارمونیکی بر عملکرد کنتورهای دیجیتال و آنالوگ
3-11 بررسی اثر تداخل الکترومغناطیسی برکنتورهای دیجیتال

فصل چهارم: ارزیابی روشهای رایج قرائت کنتور دیجیتال و مزایای آن
4-1 مقدمه
4-2 روشهای مختلف قرائت کنتور های دیجیتال و آنالوگ
4-2-1روشهای با مراجعه به کنتور
4-2-1-1 روش سنتی
4-2-1-2 روش ترمینال دستی
4-2-1-3 ترمینال دستی و ارتباط نوری با کنتور
4-2-2 روشهای بدون مراجعه به کنتور
4-2-2-1 ترمینال سیار رادیویی و کامپیوتر با واحد رادیویی در خودرو سیار
4-2-2-2 قرائت خودکار متمرکز
4-2-2-3 کارتهای اعتباری
4-2-2-4 روش تماس تلفنی مشترکین
4-2-2-5 استفاده از خطوط تلفن
4-2-2-6 ترمینال ثابت و ارتباط رادیویی
4-2-2-7 روش استفاده از خطوط توزیع برق شهر
4-3 ارزیابی روشهای مختلف قرائت کنتور
4-4 مزایای سیستمهای خودکار قرائت کنتور های دیجیتال
4-5 تبادل داده‌های قرائت رادیویی کنتوردیجیتال با استفاده از پروتکل IEC 1107
4-5-1 مشخصات کلی پروتکل
4-5-2 واحد اولیه
4-5- 3 فرمانهای خارجی پروتکل
4-5-4 واحد ثانویه و خواندن اطلاعات کنتور دیجیتال
4-5-5 طراحی و پیاده سازی لایه های OSI
4-6 جمع کنندة توان کنتورهای دیجیتال

فصل پنجم: ارزیابی اقتصادی کاربرد کنتورهای دیجیتال و سود ناشی از قرائت خودکارآن
5-1 تعریف سیستمهای قرائت خودکار
5-2 بررسی هزینه راه اندازی سیستمهای قرائت خودکار کنتور دیجیتال
5-3 مدل اقتصادی راه اندازی سیستم قرائت خودکار کنتور دیجیتال
5-4 کاهش دوره بازگشت هزینه
5-5 کاهش تلفات غیر فنی و سود ناشی از آن
5-6 سود ناشی از کاهش هزینه های قرائت
5-7 سود ناشی از اضافه کردن قابلیت قطع و وصل
5-8 خسارت ناشی از بیکار شدن نیروی انسانی
5-9 سود ناشی از مدیریت بار
5-10هزینه های راه اندازی قرائت خودکار کنتورهای دیجیتال
5-11 محاسبه سود سالانه راه اندازی سیستم قرائت خودکار کنتورهای دیجیتال
5-12 تحلیل نتایج حاصل از مدل اقتصادی
5-13 آنالیز حساسیت پارامترهای مدل اقتصادی راه اندازی قرائت خودکار کنتور
5-14 نتیجه فصل

نتیجه گیری و پیشنهادات
ضمیمه
مراجع

اهداف پروژه
تعیین زیانهای مالی ناشی از کنتورهای آنالوگ
بررسی مزیت های کنتورهای دیجیتال نسبت به کنتورهای آنالوگ
محاسبه سود ناشی از کنتورهای دیجیتال
ارائه روشهای مناسب برای قرائت کنتور های دیجیتال
ارزیابی فنی اقتصادی کاربرد کنتورهای دیجیتال
محاسبه و تعیین نقش کنتورهای دیجیتال در کاهش تلفات شبکه
محاسبه و تعیین هزینه های راه اندازی سیستم قرائت خودکار کنتورهای دیجیتال

روند ارائه مطالب
روند ارائه مطالب در این پروژه به شرح زیر است
در فصل اول مقدمه ای بر کنتورهای آنالوگ و دیجیتال ارائه شده است.
در فصل دوم کنتورهای آنالوگ و دیسکی مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل ابتدا ساختار داخلی و اجزای کنتورهای آنالوگ بررسی شده است. در ادامه فصل نحوه اندازه گیری توان و انرژی الکتریکی مصرف کننده با کنتورهای آنالوگ بیان شده است. در بخش بعدی فصل دوم نتایج آزمایشهای صورت گرفته در مورد خطای کنتورهای آنالوگ آورده شده است و در ادامه با توجه به نتایج حاصل از این آزمایشات با بارهای مختلف ، ارزیابی اقتصادی و زیان مالی ناشی از خطای کنتورهای آنالوگ ارائه شده است که این زیان مالی بیشتر متوجه شرکت های توزیع برق می باشد. در ادامه فصل معایب کنتورهای آنالوگ ارائه شده است و در انتها، نتیجه گیری فصل ارائه شده است که این نتیجه گیری در حقیقت لزوم استفاده از کنتورهای دیجیتال را بیان می کند.
در فصل سوم کنتورهای دیجیتال بررسی می شود.در ابتدا فصل مفاهیم و تعاریف ارائه شده است. در ادامه کنتورهای هوشمند دیجیتال و سیستمهای هوشمند قرائت کنتورهای دیجیتال آورده شده است. در بخش بعدی این فصل مزایای فنی و اقتصادی و منافع مالی ناشی از کاربرد کنتورهای دیجیتال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه استاندارد های کنتورهای دیجیتال بیان شده است. در قسمت بعدی بازار تولید کنتورهای دیجیتال ارائه شده است. بخشهای بعدی این فصل اختصاص به بررسی ساختار داخلی و اجزای کنتورهای دیجیتال و همچنین انواع کنتورهای دیجیتال دارد.
فصل چهارم به بررسی و ارزیابی روشهای رایج قرائت کنتورهای دیجیتال و مزایای آن اختصاص دارد. در این فصل انواع روشهای مختلف قرائت کنتورهای دیجیتال بررسی شده و مزایا و معایب هر یک بررسی شده است.
در فصل پنجم ارزیابی اقتصادی کنتورهای دیجیتال و منافع اقتصادی و مالی ناشی از کاربرد کنتورهای دیجیتال و سود ناشی از قرائت خودکار آن ارائه شده است.در ابتدای فصل هزینه راه اندازی سیستمهای قرائت خودکار کنتور دیجیتال مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه فصل مدل اقتصادی راه اندازی سیستم قرائت خودکار کنتور دیجیتال آورده شده است و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سود ناشی از کاهش دوره بازگشت هزینه ها در سال اول و سالهای بعدی نصب و بهره برداری کنتورهای دیجیتال در بخش بعدی ارائه شده است. بررسی کاهش تلفات غیر فنی و سود ناشی از آن و مباحث اقتصادی سیستم های قرائت خودکار در ادامه فصل بیان شده است. در بخشهای بعدی این فصل سود ناشی از کاهش هزینه های قرائت ، محاسبه سود سالانه راه اندازی سیستم قرائت خودکار کنتورهای دیجیتال ، تحلیل نتایج حاصل از مدل اقتصادی ، آنالیز حساسیت پارامترهای مدل اقتصادی راه اندازی قرائت خودکار کنتور ، ارائه شده است. در انتهای فصل نیز یک نتیجه کلی از فصل ارائه شده است.
در بخشهای بعدی این پروژه نتیجه گیری و پیشنهادات ، منابع و مراجع و ضمایم و ... ارائه شده است.

شما می توانید به سه روش زیر این محصول را دریافت کنید

روش اول: از طریق ایمیل - ظرف حداکتر 12 ساعت به دست شما می رسد. بدیهی است این روش هزینه پستی ندارد

روش دوم : پست سفارشی که حدود 10 روز طول می کشد تا تحویل بگیرید و
حدود 2000 تومان هزینه پست سفارشی می باشد

روش سوم : پست پیشتاز که حدود 5 روز طول می کشد تا تحویل بگیرید و
حدود 5000 تومان هزینه پست پیشتاز می باشد

در صورتی که درباره این مجموعه سوالی دارید بعد از ثبت سفارش می توانید تماس بگیرید( امکان لغو سفارش موقع تماس وجود دارد)
ش.م. 961432587

 

قیمت: 45,000 تومان

 

روش خرید: برای خرید کنتور های هوشمند و دیجیتال چند تعرفه ای ، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

خرید کنتور های هوشمند و دیجیتال چند تعرفه ای


برای دیدن سایر محصولات این فروشنده اینجا کلیک کنید.

...
نویسنده : زيبا بازدید : 18 تاريخ : دوشنبه 11 دی 1391 ساعت: 13:33

close
تبلیغات در اینترنت